Gällande från mars 2012

Skadeståndsansvar

Oavsett laglig grund, ansvarar Hansgrohe Sverige för följande:

  1. Vårt ansvar för skador, som genom uppsåt eller grov vårdslöshet har förorsakats av oss eller någon av våra biträdare eller rättsliga företrädare, är obegränsat. Vid skador till följd av oaktsamhet om liv, kropp och hälsa är ansvaret, även vid ringa vårdslöshet från vår sida eller från någon av våra företrädare eller rättsliga företrädare, obegränsat.
  2. För ringa vårdslöshet ansvarar vi i övrigt endast vid åsidosättande av en skyldighet, som ligger till grund för vederbörlig möjlighet att genomföra avtalet, och om användaren av denna anledning litar på, och bör lita på, att skyldigheten uppfylls (grundläggande skyldighet att uppfylla avtal). Vid åsidosättande av grundläggande skyldigheter att uppfylla avtal är - i den mån inget fall enligt punkt 1 föreligger - ansvaret begränsat till sådana skador som normalt sett kan förväntas uppstå inom ramen för användningen av vår webbplats.
  3. Ansvarsfrihet eller begränsningar gäller inte, såvida vi inte medvetet förtiger en brist, har överlämnat garanti rörande sakens beskaffenhet eller ansvarar enligt tvingande lagstadgade bestämmelser, såsom produktansvarslagar.
  4. I övrigt är vi befriade från ansvar.
  5. Köparens rätt till ersättning för fåfänga utgifter istället för skadestånskrav påverkas inte.