Gällande från 05/2018

Information om dataskydd

Allmänt

För Hansgrohe Sverige är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter uteslutande (a) på grund av och inom ramen för bolagets behörighet eller (b) med ditt uttryckliga samtycke. Vi informerar här om vår behörighet, såvida vi inte uttryckligen hänvisar till kravet på ditt uttryckliga samtycke.


Möjlighet att använda erbjudanden på vår webbplats.

När du öppnar erbjudanden på vår webbplats registrerar och sparar vi kortfristigt följande användaruppgifter för att du ska kunna använda webbplatsen: kännetecken för identifiering (din IP-adress, ev. användarnamn och lösenord), uppgifter om när webbplatsen öppnas, stängs, hur den används och till vilken omfattning, liksom uppgifter om din webbläsare och ditt operativsystem. Dessa uppgifter är, av tekniska skäl, nödvändiga för webbplatser på WorldWideWeb. Detsamma gäller om du öppnar innehåll i våra nyhetsbrev (nyhetsbreven skickas till dig endast om du har gett oss ditt uttryckliga medgivande).

Frivilligt angivna personliga uppgifter

Om du via kontaktformulär på vår hemsida, via e-post eller annan post frivilligt översänder personrelaterade uppgifter som namn, titel, e-postadress eller postadress, telefonnummer, personliga meddelanden osv, sparar och använder vi dessa uppgifter för att kunna uppfylla en efterfrågad tjänst (t.ex. skicka information, besvara tekniska eller andra frågor, svara på synpunkter på vår webbplats).

Via ett ansökningsformulär på vår webbplats kan du söka olika sysselsättningar (t.ex. jobb, examensarbete, utbildning) hos någon av medlemmarna i Hansgrohe-koncernen i ditt hemland. De personuppgifter som du ställer till förfogande via detta formulär (inkl. bilagor) vidarebefordrar vi till det aktuella företaget. Detta görs uteslutande för att kunna genomföra ansökningsförfarandet. Vi raderar dina personuppgifter så snart vi har vidarebefordrat dem. Det företag som din ansökan gäller raderar uppgifterna senast sex månader efter avslutat ansökningsförfarande. Detta gäller under förutsättning att det inte föreligger lagstadgad skyldighet om ytterligare lagring av uppgifterna.

Med hjälp av funktionen ”Återförsäljare” kan du rikta en kontaktförfrågan till den återförsäljare som du har hittat genom sökning på vår webbplats. Vi kontrollerar inte de uppgifter du lämnar utan vidarebefordrar omedelbart din förfrågan till den aktuella återförsäljaren, som får de uppgifter du har lämnat, tillsammans med dina personuppgifter. Efter att vi har vidarebefordrat dina uppgifter raderas de hos oss, såvida du inte vill delta i en utvärdering av återförsäljaren och om vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna.

När du använder funktionen ”Rekommendera återförsäljare” sparar vid den e-post adress, mobiltelefonnummer och namn som du angett för avsändare och mottagare, liksom ditt eventuella meddelande, för att vi ska kunna vidarebefordra meddelandet. Genast efter att e-postmeddelandet skickats raderar vi dessa personuppgifter, om vi inte enligt lag är skyldiga att lagra dem.

När du använder funktionen ”E-Card” sparar vi den e-postadress, och det namn som du angett för avsändare och mottagare, liksom det meddelande som du har skrivit in och vidarebefordrar meddelandet. Efter att e-postmeddelandet har skickats raderar vi omedelbart dessa personuppgifter, om vi inte, enligt lag, är skyldiga att lagra uppgifterna.

Utan ditt uttryckliga samtycke används dina personrelaterade uppgifter endast för marknadsföringsändamål inom den begränsade behörighet som fastställts enligt lag. Vi tar inga marknadsföringskontakter via e-post eller telefon utan ditt uttryckliga samtycke. Baserat på, och inom ramen för vår lagliga behörighet, bearbetar och använder vi, om så är nödvändigt, de personuppgifter som du frivilligt ställt till förfogande (1) för marknadsföring av egna erbjudanden eller (2) översänder dessa uppgifter till företag inom Hansgrohe-koncernen för deras marknadsföring: tillhörighet till en persongrupp, (t.ex. din egenskap av Hansgrohe-kund eller intressent), namn, titel, akademisk grad, yrkes-, bransch-, eller affärsbeteckning, adress (dock inte kontaktuppgifter för telefon eller e-post) och födelseår. För marknadsföring av egna erbjudanden sparar och nyttjar vi, förutom dessa uppgifter, eventuellt ytterligare uppgifter som är insamlade av oss. Om vi översänder de ovan nämnda uppgifterna till koncernföretag i samband med och för att de ska användas för marknadsföring av dem, är dessa företag enligt lag skyldiga att informera dig om att de fått dessa uppgifter från oss (hänvisning i marknadsföringsmaterial eller liknande). I dessa fall sparar vi information om uppgifternas ursprung och vem som tagit emot uppgifterna under två år. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål.

Information om din användning

Eftersom vi vill anpassa våra erbjudanden och vår marknadsföring optimalt efter våra kunders behov behöver vi allmän information om kundernas användning. Av den anledningen skapar vi, med hjälp av all användningsdata som vi samlar in på ett tillförlitligt sätt, användarprofiler med pseudonymer för att möjliggöra Användning av innehållet på vår webbplats. Detta innebär att vi ersätter alla uppgifter i användningsuppgifterna, som hänför sig till din person (som IP-adress, användarnamn, lösenord) med ett abstrakt kännetecken. Vi sammanför inte användarprofilen med uppgifter om din person och uppgifterna används inte heller för andra ändamål. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för att skapa användarprofiler.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalys-service av Google Inc. (Google"). Google Analytics kör så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som cookien genererar om din användning av den här sajten brukar skickas till en Google-server i USA och lagras där. Ifall du aktiverar IP-anonymiseringen på denna sajt kommer dock din IP-adress dessförinnan att förkortas inom Europeiska Unionens medlemsländer eller andra fördragsslutande länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att kunna leverera ytterligare tjänster i samband med hur du använder sajten och internet till webbplatsens operatör. IP-adressen som skickas genom Google Analytics från din webbläsare kommer inte att föras ihop med andra data hos Google Du kan förhindra lagringen av cookies genom en speciell inställning i mjukvaran hos webbläsare; vi gör dig dock uppmärksam på att du i detta fall inte kommer att kunna nyttja samtliga funktioner hos denna webbplats i full utsträckning. Därutöver kan du förhindra att de data som har genererats genom cookien och som relateras till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till Google och bearbetas av Google, genom att du laddar ned och installerar ett plugin till din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Med tanke på debatten om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att den här webbplatsen använder Google Analytics med komplementet “_anonymizeIp()” och därför behandlar IP-adresser bara förkortat för att utesluta en direkt relatering till en bestämd person.

Vidare använder vi Google Analytics till att analysera data från AdWords och Double-Click-Cookies för statistiska ändamål. Om du inte önskar detta så kan det avaktiveras i dina annonsinställningar (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en). Du kan finna mer information om användarvillkor och sekretesspolicy på https://www.google.se/analytics/terms/se.html och http://www.google.se/intl/sv/policies/.

Åtkomst till informationsminnen i dina slutenheter (cookie-användning)

Vi använder oss av cookieteknologier, utan ditt föregående samtycke, för att du ska kunna dra nytta av erbjudanden på vår webbplats. Cookies är textfiler som innehåller information, bl.a. för att identifiera besökare som besöker vår webbplats flera gånger. De sparas på din slutenhet och hämtas därifrån av oss. Vi samlar inte in eller sparar personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke, och vi kortar ner din IP-adress så att det inte går att skapa någon referens till din person. Dessutom lagrar vi bara uppgifter om de alternativ du har valt (t.ex. språkvarianter, landsspecifika sidor, B2B resp B2C-erbjudanden), produkt-ID från minneslappar eller nedladdningsställen, frekvens och tid för besöket på webbplatsen etc. I din webbläsare kan du när som helst ställa in om du inte vill ta emot några cookies eller om uppgifterna på din slutenhet ska raderas. Om vi vill använda cookies för behovsorienterad optimering av våra erbjudanden och vår marknadsföring ber vi först om ditt samtycke.

Externa tjänsteföretag

Vid insamling och användning av personuppgifter tar vi ibland hjälp av utvalda tjänsteföretag, som agerar strikt enligt villkoren i deras avtal med oss och utifrån våra instruktioner. Vi kontrollerar alla tjänsteleverantörer innan de inleder sitt uppdrag och därefter kontolleras de regelbundet.

Radering av data

I den mån inget annat har fastställt i denna information om dataskydd raderar vi dina personuppgifter senast tre månader efter att ändamålet för lagringen inte längre föreligger, om vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag.

Dataminimering

Vi sparar personliga data utifrån principerna om att undgå och minimera data, och endast så länge som det är nödvändigt eller obligatorisk enligt lag (laglig lagringsperiod). Om ändamålet för lagringen inte längre föreligger eller lagringsperioden löper ut, kommer vi att blockera eller radera uppgifterna.

Dina rättigheter till information, korrigering, blockering, radering och invändning


Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter som har sparats om dig, samt rätt att korrigera, blockera eller radera dessa data.
Undantag: När det gäller nödvändig dataförvaring avseende affärsverksamhet, eller vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina data hädanefter. Önskar du det, ber vi dig att skicka e-post till privacy@hansgrohe.com.

Vi besvarar gärna dina frågor avseende dataskydd och behandling av dina personliga data. Du kan kontakta oss via e-post privacy@hansgrohe.com eller via kontaktuppgifterna under företagsfakta.

För att kunna blockera dina data när som helst förvarar vi dessa i ett slutet system och har sålunda fullständig kontroll av dem. Om vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag kan du också uppmana oss att radera dessa data. Annars blockerar vi uppgifterna om du önskar det.

Ändring av vår dataskyddsdeklaration

För att säkerställa att vår dataskyddsdeklaration alltid följer aktuella rättsliga krav, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra denna. Detta gäller även om dataskyddsdeklarationen måste ändras avseende nya eller ändrade tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen kommer i så fall att träda i kraft nästa gång du kommer till vår hemsida.

Dina rättigheter och kontaktpersoner

Förutom de ovan nämnda rättigheterna har du rätt att när som helst få information om vilka uppgifter som har sparats om dig, och korrigera eller radera felaktig information. Invändningar, frågor, begäran om information eller radering, klagomål eller liknande skickar du till:

Hansgrohe Sverige 
E-post