Senast ändrad 12/2022

ONLINE DATASKYDDSFÖRKLARING

Hansgrohe och dess associerade företag (tillsammans ”företaget”, ”vi” eller ”oss”) vill att du vet hur vi samlar, använder och offentliggör information. I den här dataskyddsförklaringen beskrivs våra metoder avseende de uppgifter som samlas in av oss med följande:

 • webbplatser som drivs av oss, från vilka du kan nå denna dataskyddsförklaring (”webbplatserna”);
 • programvara från vilken du når denna dataskyddsförklaring (”apparna”);
 • våra sidor på sociala medier och i appar under [URL] (tillsammans våra ”sidor på sociala medier”);
 • e-postmeddelanden i HTML-format, som vi skickar till dig, med en länk till denna dataskyddsförklaring eller annan relevant kommunikation med dig; och
 • dina affärsmässiga offline-interaktioner med oss.

Vi betecknar webbplatserna, apparna, sidorna på de sociala medierna, e-postmeddelanden och affärsmässiga offline-interaktioner sammanfattande som ”tjänsterna”.

PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” är uppgifter som möjliggör identifieringen av dig som person eller som avser dig som identifierbar person. Tjänsterna samlar in personuppgifter som:

 • namn
 • adress (inklusive faktura- och leveransadress)
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • IP-adress (via din IP-adress kan vi även härleda din ungefärliga position)
 • uppgifter om betalkort
 • profilbild
 • ID från konton på sociala medier

Insamling av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar på olika sätt in personuppgifter, bl.a.:

 • Via tjänsterna.
  • Vi samlar in personuppgifter via tjänsterna, exempelvis när du prenumererar på ett nyhetsbrev, skapar ett konto för åtkomst till tjänsterna, besöker våra butiker, besöker ett av våra evenemang, gör en beställning via telefon, kontaktar kundtjänst eller gör ett köp.
 • Från andra källor.
  • Vi erhåller dina personuppgifter från andra källor, exempelvis:
   • offentligt tillgängliga databaser;
   • gemensamma marknadsföringspartners om de lämnar vidare dessa uppgifter till oss.
  • Om du länkar ditt konto för social media till ditt konto för tjänsterna, delar du vissa personuppgifter från ditt konto för social media med oss, exempelvis namn, e-postadress, foto, lista med kontakter på de sociala medierna och ytterligare information som är tillgänglig eller som du gör tillgänglig när du länkar ditt konto för social media till ditt konto för tjänsterna.

Insamlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillhandahålla de önskade tjänsterna för dig. Om du inte tillhandahåller den nödvändiga informationen kan vi eventuellt inte tillhandahålla tjänsterna. Om du i samband med tjänsterna offentliggör personuppgifter avseende andra personer för oss eller våra tjänsteleverantörer, tillförsäkrar du att du är berättigad att göra det och tillåter oss att använda informationen enligt den här dataskyddsförklaringen.

Behandling av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda personuppgifter för följande syften:

 • Garanti för tjänsternas funktionsduglighet och uppfyllande av dina förfrågningar.
  • För att tillhandahålla tjänsterna liksom åtkomsten till ditt registrerade konto och tillhörande fördelar, specialerbjudande eller kundtjänst.
  • För att besvara dina frågor och uppfylla dina förfrågningar när du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär online eller på annat sätt, t.ex. när du skickar frågor, förslag, beröm eller klagomål till oss eller om du begär en offert eller annan information om våra tjänster.
  • För att bearbeta dina transaktioner, returer och utbyten, kontrollera din information och tillhandahålla tillhörande fördelar, specialerbjudanden eller kundtjänst.
  • För att förmedla information, som ändringar i våra villkor och riktlinjer.
  • För att möjliggöra försändelse av meddelanden till andra personer om du önskar detta.

  Vi gör detta för administration av vårt avtalsförhållande med dig och/eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

 • Tillhandahållande av vårt nyhetsbrev och/eller andra marknadsföringsmaterial och möjliggörande att dela innehåll på sociala medier.
  • För att skicka e-postmeddelanden med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag.
  • För att möjliggöra dela-funktionen som du vill använda.

  Vi gör detta med ditt samtycke eller om ett rättmätigt intresse består från vår sida.

 • Analys av personuppgifter för affärsrapporter och tillhandahållande av personanpassade tjänster.
  • För att analysera och förutsäga våra användares preferenser för att på så sätt skapa aggregerade trendrapporter om användningen av våra digitala innehåll, så att vi kan förbättra våra tjänster.
  • För att förstå dina intressen och preferenser bättre så att vi kan personanpassa våra interaktioner med dig och ge dig anpassad information och/eller erbjudanden.
  • För att förstå dina preferenser bättre så att vi via våra tjänster kan tillhandahålla tjänster som vi tror kan vara relevanta och intressanta för dig.

  Vi ställer med ditt samtycke personanpassade tjänster till förfogande baserat på vårt rättmätiga intresse och i den omfattningen som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

 • Möjliggörande av deltagande i utlottningar, pristävlingar eller andra reklamkampanjer.
  • Vi kan erbjuda dig möjlighet att delta i utlottningar, pristävlingar eller andra reklamkampanjer.
  • För vissa av dessa reklamkampanjer gäller extra regler som innehåller information om hur vi använder och offentliggör dina personuppgifter. Läs dessa extra regler innan du bestämmer dig för att delta.

  Vi använder denna information för administration av vårt avtalsförhållande med dig.

 • Sammanföring och/eller anonymisering av personuppgifter.
  • Vi kan sammanföra och/eller anonymisera personuppgifter så att de inte längre räknas som personuppgifter. Vi gör detta för att generera ytterligare uppgifter som vi kan använda och offentliggöra för valfria syften eftersom de inte längre medger en identifiering av din person eller andra personer.
 • Uppnå vårt affärsmässiga syfte.
  • För dataanalyser, exempelvis för effektivare utformning av våra tjänster;
  • För revisioner för att kontrollera att våra interna processer fungerar så som det är avsett och för att uppfylla krav som är uppställda i lagar, regler eller avtal;
  • För att förhindra bedrägeri och för säkerhetsövervakning mot bedrägeri, exempelvis för att identifiera och förhindra cyberangrepp eller försök till identitetsstöld;
  • För att utveckla nya produkter och tjänster;
  • För optimering, förbättring, reparation, ändring eller för underhåll av våra aktuella produkter och tjänster, liksom för säkerhets- och kvalitetssäkringsåtgärder;
  • För att identifiera användningstrender, exempelvis för förståelse för vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för användarna;
  • För att bestämma effektiviteten hos våra reklamkampanjer så att vi kan anpassa våra kampanjer till våra användares krav och intressen; och
  • För att genomföra och utöka våra affärsmässiga aktiviteter, exempelvis för förståelse för vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för våra användare, så att vi kan koncentrera oss på att bemöta våra användares intressen.

  Vi gör detta för administration av vårt avtalsförhållande med dig och/eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet och/eller baserat på vårt rättmätiga intresse.

Offentliggörande av personuppgifter

Vi lämnar personuppgifter vidare:

 • Till våra associerade företag för de syften som beskrivs i den här dataskyddsförklaringen.
 • En förteckning över våra associerade företag med respektive säten hittar du här. Hansgrohe SE är parten som är ansvarig för administrationen av de vidarelämnade personuppgifterna. Till externa tjänsteleverantörer för att möjliggöra den prestation som vi utför.
  • Det kan vad gäller detta röra sig om tjänsteleverantörer för tjänster som webbhotell, dataanalys, betalningshantering, orderhantering, godkännande av returer, bedrägeriprevention, tillhandahållande av IT- och tillhörande infrastruktur, kundtjänst eller tillhörande fördelar (inklusive speciella reklamkampanjer), försändelse av e-postmeddelanden, kontroller eller andra tjänster.
 • Till externa fackhandlare. Till exempel:
  • Med hjälp av funktionen att söka fackhandel kan du via våra tjänster skicka en kontaktförfrågan till fackhandeln som du har sökt fram. Vi kontrollerar inte dina inskickade uppgifter, utan vidarebefordrar omedelbart din förfrågan till den aktuella fackhandeln tillsammans med dina lämnade uppgifter och personuppgifter.
 • Till tredje part som sponsrar utlottningar, pristävlingar eller andra reklamkampanjer.
 • När du använder tjänsterna kan du bestämma dig för att personuppgifterna får offentliggöras.
  • På anslagstavlor, i chattfunktioner, bloggar och andra erbjudanden som möjliggör offentliggörande av information och innehåll (i synnerhet våra sidor på sociala medier). Observera att samtlig information som du postar eller offentliggör på detta sätt blir offentliga och i förekommande fall är tillgängliga för andra användare och för allmänheten.
  • Genom att dela på sociala nätverk. Om du länkar ditt konto för social media till ditt konto för tjänsterna, delar du information med vänner med vilka du är länkade via ditt konto för social media, med andra användare och med leverantören för ditt konto på social media. Genom att du gör det tillåter du oss att möjliggöra denna delning av information och du är medveten om att användningen av den delade informationen omfattas av dataskyddsriktlinjer från leverantören av den sociala media plattformen.

Övrig användning och offentliggörande

Dessutom används och offentliggörs dina personuppgifter när detta är nödvändigt eller skäligt, i synnerhet om vi har en lagstadgad skyldighet eller ett rättmätigt intresse att göra detta:

 • För uppfyllande av tillämplig lagstiftning och tillämpliga bestämmelser.
  • Detta kan även innefatta lagstiftning i ett annat land än det land där du bor.
 • För samarbete med offentliga och statliga myndigheter.
  • För att svara på en förfrågan och tillhandahålla information om vi anser detta vara nödvändig eller skäligt.
  • Detta kan även innefatta myndigheter i ett annat land än det land där du bor.
 • För samarbete med brottsbekämpande myndigheter.
  • Exempelvis när vi svarar på förfrågningar eller uppmaningar från brottsbekämpande myndigheter eller tillhandahåller information som vi anser vara viktig.
 • Av andra juridiska skäl.
  • För att genomdriva våra villkor; och
  • För att skydda våra och/eller våra associerade företags, dina eller tredje parts rättigheter, privatsfär, säkerhet eller egendom.
 • I samband med en försäljning eller en affärstransaktion.
  • Vi har vad gäller omorganisationer, fusioner, försäljningar, joint venture, överlåtelser, överföringar eller andra förfoganden rörande vår affärsverksamhet, våra förmögensvärden och vårt bestånd eller delar därav (även i samband med insolvens eller liknande förfaranden) ett rättmätigt intresse av offentliggörande eller överförande av dina personuppgifter till tredje part.

ÖVRIGA UPPGIFTER

”Övriga uppgifter” är alla typer av uppgifter som inte möjliggör en härledning av din identitet och inte direkt avser dig som identifierbar person. Mer information hittar du i våra Riktlinjer om cookies & liknande tekniker.

Användning och offentliggörande av övriga uppgifter

Vi kan använda och offentliggöra övriga uppgifter för alla typer av syften, utom om detta är förbjudet enligt tillämplig lagstiftning. Om vi enligt tillämplig lagstiftning är skyldiga att behandla övriga uppgifter som personuppgifter, kan vi använda och offentliggöra dessa för samma syften som anges för personuppgifter i den här förklaringen. I vissa fall sammanför vi övriga uppgifter med personuppgifter. I detta fall behandlar vi de sammanförda uppgifterna som personuppgifter så länge uppgifterna är sammanförda.

SÄKERHET

Vi bemödar oss inom vårt företag om utförandet av lämpliga, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter. Tyvärr är det inte möjligt att till 100 % garantera säkerheten hos dataöverförings- och lagringssystem. Om du har skäl att anta att din interaktion med oss inte längre är säker, informera oss omedelbart på det sätt som beskrivs nedan i avsnittet ”Kontakt”.

VALMÖJLIGHETER OCH ÅTKOMST

Dina valmöjligheter avseende användning och offentliggörande av dina personuppgifter

Vi erbjuder dig valmöjligheter avseende användningen och offentliggörandet av dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Du kan välja bort följande saker:

 1. Ta emot e-postmeddelanden innehållande marknadsföring från oss. Om du i framtiden inte längre vill få någon e-post med marknadsföring från oss kan du avbeställa detta direkt i e-postmeddelandet.
 2. Vidarelämnande av dina personuppgifter av oss till associerade företag för deras direktreklamssyften. Om du vill att vi inte längre lämnar vidare dina personuppgifter till våra associerade företag för deras direktreklamssyften kan du meddela detta till oss via e-post till privacy@hansgrohe.com
 3. Vidarelämnande av dina personuppgifter av oss till tredje part som inte är associerade till oss för deras marknadsföringssyften. Om du vill att vi inte längre lämnar vidare dina personuppgifter till tredje part som inte är associerade till oss för deras direktreklamssyften kan du meddela detta till oss via e-post till privacy@hansgrohe.com

Vi bemödar oss att uppfylla ditt krav/dina krav så snabbt som möjligt. Observera att vi, om du väljer bort att få e-post med marknadsföring från oss, eventuellt inte kan välja bort att även i fortsättningen få e-post från oss med viktiga administrativa meddelanden.

Åtkomst till dina personuppgifter, rättelse eller radering av dina personuppgifter

Om du ansöker om rättelse, aktualisering, borttagning, begränsning eller radering av personuppgifter eller vill ha åtkomst till dessa eller nekar till behandlingen av personuppgifter eller vill avsluta den eller om du vill ha en kopia på dina personuppgifter för överlämnande till ett annat företag (i den mån du har rätt till detta enligt tillämplig lagstiftning), kan du kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan i avsnittet ”Kontakt”. Vi behandlar din ansökan enligt den tillämpliga lagstiftningen. Om du bor i Kalifornien hittar du ytterligare information om förfrågningarna som du kan ställa enligt den kaliforniska dataskyddslagen CCPA i avsnittet ”Ytterligare information för Kalifornien”. Lämna dina uppgifter på ett entydigt sätt rörande vilka personuppgifter som du vill få ändrade eller om du vill att dina personuppgifter ska raderas från vår databas. För att skydda dig kan vi endast behandla förfrågningar rörande personuppgifter som är förknippade med den e-postadress som du använder för att skicka begäran till oss och eventuellt måste vi kontrollera din identitet innan vi utför åtgärderna. Vi bemödar oss bemöta dina krav så snabbt som möjligt. Observera att vi eventuellt måste bevara vissa uppgifter för våra register och/eller för att avsluta transaktioner som du har inlett innan begäran om ändringen eller raderingen utfördes (om du till exempel utför ett köp eller deltar i en kampanj kan du i förekommande fall inte ändra eller radera de angivna personuppgifterna förrän köpet resp. kampanjen har avslutats). Du kan även lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten för EU/EES för ditt land eller din region där du har din huvudsakliga vistelseort eller din arbetsplats, eller i vilket en misstänkt överträdelse av den tillämpliga dataskyddslagstiftningen sker. En lista med dataskyddsmyndigheterna finns på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

LAGRINGSPERIOD

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändig och tillåtet med hänsyn till syftet/syftena för vilka de har samlats in och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kriterier för fastställande av lagringsperioderna:

 • Tidsperioden under vilken en pågående affärsrelation består med dig och vi tillhandahåller tjänsterna för dig (exempelvis så länge du har ett konto hos oss eller nyttjar tjänsterna);
 • Frågan om vi omfattas av en lagstadgad skyldighet (exempelvis är vi enligt vissa bestämmelser skyldiga att lagra registreringar om dina transaktioner under en viss tid innan vi kan radera dem); eller
 • Frågan om lagringen är given med tanke på vår juridiska situation (som i förhållande till tillämpliga preskriptionstider, förfaranden eller myndigheters undersökningar).

TREDJE PARTS PRESTATIONER

Den här dataskyddsförklaringen omfattar inget dataskydd-, informations- eller andra metoder som utförs av tredje part, inklusive de som driver i tjänsterna länkade webbplatser eller tjänster och vi är inte ansvariga för dessa. En länk i tjänsterna innebär inte att vi eller våra associerade företag förordar den länkade sidan eller den länkade tjänsten. Dessutom är vi inte ansvariga för datainsamlings-, användnings-, offentliggörande- eller säkerhetsriktlinjerna eller -metoderna hos andra företag som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andra app-utvecklare, app-leverantörer, leverantörer av plattformar för sociala medier, leverantörer av operativsystem, mobilnätsleverantörer eller enhetstillverkare, inklusive avseende personuppgifter som du uppenbarar för de andra företagen eller i samband med apparna eller våra sidor på sociala medier.

TREDJE PARTS REKLAM

Vi samarbetar med externa reklamföretag för att aktivera reklamannonser för varor och tjänster som eventuellt kan vara intressanta för dig, när du öppnar eller använder tjänsterna och andra webbplatser eller onlinetjänster.

 • Eventuellt ser du reklamannonser baserat på information om dina hämtningar och din användning av tjänsterna och andra webbplatser eller onlinetjänster på någon av dina enheter, liksom baserat på information som erhållits från tredje part. Dessa företag placerar eller identifierar en unik cookie i din webbläsare (även med hjälp av pixel tags). De kan använda dessa tekniker tillsammans med de data som de har samlat in om dig om ditt surfbeteende för att identifiera dig på olika enheter som mobiltelefon och laptop. Om du vill veta mer om dessa tillvägagångssätt och vill veta hur du kan stänga av detta i datorns eller mobiltelefonens webbläsare på den enhet med vilken du hämtar den här dataskyddsförklaringen, besök http://optout.aboutads.info/#/ och http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan ladda ner AppChoices appen för avstängning i mobila appar från www.aboutads.info/appchoices.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA AV MINDERÅRIGA

Tjänsterna riktar sig inte mot personer under sexton (16) år och vi samlar inte veterligen in personuppgifter från personer under 16.

Din rätt att ansöka om radering av innehåll

Om du bor i Kalifornien, är yngre än 18 år och är en registrerad användare av tjänsterna, kan du enligt den kaliforniska lagen ”California Business & Professions Code” § 22581 via e-post till privacy@hansgrohe-usa.com uppmana oss att ta bort de innehåll och den information som du har postat i tjänsterna. Observera att din uppmaning inte säkerställer det kompletta eller omfattande avlägsnandet av innehåll eller information, eftersom t.ex. delar av ditt innehåll eventuellt har postats på nytt av en annan användare.

JURIDISKT OMRÅDE OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERLÄMNANDE

Dina personuppgifter kan sparas och behandlas i alla länder där vi har säten eller i vilka vi sysselsätter tjänsteleverantörer och med nyttjandet av tjänsterna är du medveten om att dina uppgifter överlämnas till andra länder än det land där du har din hemvist, inklusive USA, möjligtvis med dataskyddsbestämmelser som avviker från de som gäller i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa länder vara berättiga till att få åtkomst till dina personuppgifter.

YTTERLIGARE INFORMATION OM EES: För vissa icke EES-länder har dataskyddsnivån av den europeiska kommissionen befunnits vara adekvata (en komplett lista hittar du här). För överföring från EES till länder som av den europeiska kommissionen befunnits vara adekvata har vi vidtagit lämpliga åtgärder, som de av den europeiska kommissionen beslutade standardavtalsklausulerna och förbindliga koncernregler för att skydda dina personuppgifter. För att få en beskrivning av dessa åtgärder kan du kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Kontakt” nedan.

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Vi ber dig att inte utan uppmaning överlämna känsliga personuppgifter (t.ex. socialförsäkringsnummer, information om ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, hälsa, biometrisk eller genetiska egenskaper, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) på/i tjänsterna eller via dessa eller på annat sätt.

EXTERNA BETALTJÄNSTER

Tjänsterna erbjuder dig eventuellt möjligheten att utföra betalningar till företaget via externa betaltjänster hos vilka du har skapat ett eget konto. Om du utför en betalning till oss via en sådan tjänst samlas dina personuppgifter in av denna tredje part och inte av oss och omfattas av denne tredje parts dataskyddsförklaring och inte av denna dataskyddsförklaring. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för insamlingen, användningen och offentliggörande av dina personuppgifter som utförs av denna tredje part.

UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET I DEN HÄR DATASKYDDSPOLICYN

Noteringen ”SENAST UPPDATERAD” högst upp i den här dataskyddsförklaringen anger när den omarbetades senast. Ändringar träder i kraft när den omarbetade dataskyddsförklaringen offentliggörs i tjänsterna.

KONTAKT

Hansgrohe A/B, med säte i Drottninggatan 1D, 21211 Malmö, Sweden, är ansvarig för insamlingen, användningen och offentliggörandet av dina personuppgifter enligt den här dataskyddsförklaringen. Vid frågor om den här dataskyddsförklaringen, kontakta oss på

privacy@hansgrohe.se

eller

Hansgrohe A/B
Drottninggatan 1D,
21211 Malmö
Sweden

Du kan även vända dig till vår grupps dataskyddsombud: privacy@hansgrohe.com.

Eftersom e-post trafik inte alltid är säker, ange i dina e-postmeddelanden till oss aldrig kreditkortsuppgifter eller annan känslig information.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR KALIFORNIEN

Enligt den kaliforniska dataskyddslagen från 2018 (”CCPA”) tillhandahåller vi följande ytterligare uppgifter om kategorierna av de av oss insamlade, använda och offentliggjorda personuppgifterna rörande personer som är bosatta i Kalifornien här.