Frivillig tillverkargaranti

5 års garanti är en del av vår företagsfilosofi

Att alltid erbjuda våra kunder högsta kvalitet är en grundläggande del av Hansgrohes företagsfilosofi. Därför erbjuder vi den första slutkunden (som definierad enligt nedan) oberoende av de anspråk som denne har rätt till gentemot säljaren, en frivillig tillverkargaranti på våra produkter. Förutsättningar för och detaljerad information om den här frivilliga tillverkargarantin finns i våra garantivillkor nedan.

Våra garantivillkor

5 års tillverkargaranti för hansgrohe-produkter

I. Allmän information 

Hansgrohe lämnar gentemot den första slutkunden en tillverkargaranti för hansgrohe-produkter. Den här frivilliga tillverkargarantin gäller utöver de lagstadgade rättigheterna som den första slutkunden har gentemot sin återförsäljare. Eventuella ytterligare anspråk från den första slutkunden gentemot Hansgrohe (t.ex. på grund av ett eventuellt produktansvar) förblir även de oberörda (se punkt VII nedan).

”Första slutkund” är den som i egenskap av första konsument har köpt hansgrohe-produkten direkt från Hansgrohe eller en Hansgrohe-återförsäljare (i synnerhet VVS-företag, fackhandel, byggmarknad). ”Konsument” enligt denna tillverkargaranti är en fysisk person som har köpt hansgrohe-produkten för privat bruk och inte som en del av en affärsverksamhet eller oberoende yrkesverksamhet (t.ex. för att sälja den vidare eller installera den hos tredje part). 

Tillverkargarantin gäller endast för den första slutkunden och kan inte överlåtas. Om den första slutkunden säljer hansgrohe-produkten vidare övergår därför inte garantin till förvärvaren, även om förvärvaren också är konsument.

II. Garantins omfattning, garantitid

Hansgrohe garanterar gentemot den första slutkunden att den hansgrohe-produkt som denne har förvärvat är fri från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Avgörande här är aktuell vetenskaplig och teknisk nivå vid tillverkningstillfället. 

Garantin gäller alla hansgrohe-produkter under en tidsperiod på 5 år efter den första slutkundens inköpsdatum, dock högst 6 år efter tillverkningen. De hansgrohe-produkter som anges nedan är undantagna från denna garanti – för dessa hansgrohe-produkter gäller en särskild garantitid:

Information om garantier

Artikelnummer Produktnamn Garantitid
76818000 null F23 Flödesmätare 2 år
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, 1jet, sBox 5 år
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, 1jet, sBox 2 år (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, 1jet, sBox 5 år
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, 1jet, sBox 2 år (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, 1jet, sBox 5 år
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, 1jet, sBox 2 år (SodaBase)
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 år
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 år (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 år
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 år (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 år
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 år (SodaBase)

 

Garantitiden förlängs inte på grund av tillhandahållande av tjänster enligt denna tillverkargaranti, i synnerhet inte efter reparation eller utbyte. Garantitiden startar heller inte om i dessa fall. Situationen är densamma om dessa garantivillkor är kopplade till utbytesprodukten - det innebär varken att en ny garanti gäller eller att garantitiden startar om.

Anspråk på ersättning för följdskada eller på grund av produktansvar upprätthålls endast i enlighet med obligatoriska lagbestämmelser.
Den här tillverkargarantin gäller endast för första slutkunder, vilka har köpt den berörda produkten i ett land där Hansgrohe representeras av ett oberoende återförsäljarföretag eller är representant via en återförsäljare. 

III. Form och tidsfrist för att lämna in reklamationer, preskribering

För att göra en reklamation baserat på den här garantin krävs ett skriftligt meddelande om felet från den första slutkunden till Hansgrohe eller Hansgrohe-återförsäljaren, där den första slutkunden har köpt produkten. Denna reklamation ska ske inom en förfallofrist på två månader från den tidpunkt när den första slutkunden upptäckte felet på hansgrohe-produkten, eller borde ha upptäckt det, och alltid före utgången av garantitiden. Det är den första slutkundens ansvar att bevisa att garantitiden inte har löpt ut, detta kan i synnerhet göras genom att visa upp inköpskvittot för hansgrohe-produkten. 

Den skriftliga reklamationen ska innehålla:

 • en detaljerad felbeskrivning,
 • namn och adress till den första slutkunden, och
 • ett intyg om att och när kunden i egenskap av första slutkund förvärvat hansgrohe-produkten, t.ex. inköpskvitto med datum, Hansgrohe-återförsäljarens handelsnamn samt produktnamn och/eller Hansgrohe-artikelnummer.

Den skriftliga reklamationen måste skickas via e-post till info@hansgrohe.se. Efter att den skriftliga reklamationen har inkommit kontaktar Hansgrohe avsändaren snarast möjligt. Innan denna frist har löpt ut och andra anvisningar erhållits får produkten inte demonteras. Det gäller dock inte om avsevärda skador kan förväntas. 

När garantitiden har löpt ut upphör garantianspråket. Om ett anspråk har gjorts inom garantiperioden och de ovan nämnda villkoren har uppfyllts, men den garantitjänst som Hansgrohe är skyldig att utföra ännu inte har utförts, upphävs preskriptionstiden fram till dess att tjänsten har utförts.

IV. Förutsättningar och undantag

Förutsättningen för att kunna utnyttja den här garantin är en korrekt installation av den relevanta hansgrohe-produkten i enlighet med installationsanvisningarna från Hansgrohe och de erkända tekniska reglerna (t.ex. av en hantverkare eller auktoriserad fackman), och att den relevanta hansgrohe-produkten används i enlighet med med bruks- och monteringsanvisningar från Hansgrohe. Detta inkluderar bland annat, men inte uteslutande och beroende på den enskilda produkten, att inloppsvattenledningar är ordentligt spolade före produktinstallation och efter konstruktionsåtgärder i enlighet med gällande standarder, att installationer överensstämmer med illustrationerna som bifogas hansgrohe-produkten, samt att arbetstrycket i vattennätet kontrolleras med hänsyn till de tekniska föreskrifterna.

Om Hansgrohe kan påvisa eller om en objektivt motiverad misstanke föreligger att dessa förutsättningar inte är uppfyllda, kan Hansgrohe avvisa garantin, såvida inte den första slutkunden påvisar att de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda.

Eventuella bruks- och monteringsanvisningar samt eventuella andra tekniska anvisningar bifogas varje enskild hansgrohe-produkt och finns på https://www.hansgrohe.se.

Den här tillverkargarantin motiverar inga anspråk vid

 • professionell eller oberoende kommersiell användning av hansgrohe-produkten
 • underlåtenhet att anmäla fel och avlägsnande av den defekta hansgrohe-produkten i förväg utan föregående expertbedömning eller instruktioner från Hansgrohe (se punkt III)
 • underlåtenhet att följa de bruks- och monteringsanvisningar som bifogas eller finns tillgängliga på https://www.hansgrohe.se samt eventuella säkerhetsåtgärder
 • felaktigt utfört underhåll eller reparation av hansgrohe-produkten, i synnerhet reparation eller underhåll med andra reservdelar än originalreservdelar från hansgrohe
 • felaktigt utförd installation eller idrifttagning
 • användning av hansgrohe-produkten på ett sätt som inte motsvarar dess avsedda eller rekommenderade användning eller på annat sätt är felaktigt eller utgör ett missbruk av produkten (inklusive användning med andra vätskor än rent dricksvatten)
 • modifiering av produkter, i synnerhet installation, avlägsnande eller utbyte av enskilda delar eller komponenter hos hansgrohe-produkten eller
 • hansgrohe-produkter vars tillverknings-/serienummer eller tillverkningsdatum har avlägsnats, ändrats eller gjorts oigenkännliga.

Den här tillverkargarantin omfattar inte 

 • produktfel orsakade av transport, installation eller yttre påverkan (stöt, slag, fall)
 • produktfel eller skador orsakade av säljaren, installatören eller tredje part 
 • produktdefekter på grund av normalt slitage (t.ex. repor, avskavt material) eller avsiktlig skada (vid oaktsamhet anses den skadelidande ha medverkat till sin skada)
 • slitdelar, t.ex. packningar och slangar
 • förbrukningsmaterial, t.ex. batterier, filter eller luftblandare
 • brott på ömtåliga delar, exempelvis glas, glödlampor, speglar
 • mindre avvikelser hos hansgrohe-produkterna från det avsedda skicket, vilka inte påverkar hansgrohe-produktens användningsvärde
 • inspolad smuts, vattenslag, i synnerhet varmvattenslag, skador på grund av kalkavlagringar, is eller annan miljöpåverkan (t.ex. fukt, hetta), drifts- och användarfel, aggressiv miljöpåverkan, kemikalier, rengöringsmedel, över-/undertryck eller över-/underspänning i ledningen
 • skador som orsakats av force majeure eller naturkatastrofer, särskilt men inte begränsat till översvämning, blixtnedslag, brand, frost eller variationer i strömförsörjningen.
 • skador till följd av brister liksom
 • prover eller utställningsprodukter, andrasorteringsprodukter och liknande

V. Tjänster i händelse av garantianspråk

Om det finns ett garantianspråk i enlighet med avsnitt I–IV uppfyller Hansgrohe tillverkargarantin genom att Hansgrohe efter egen bedömning och enligt följande regler 1) reparerar/levererar nödvändiga reservdelar till den aktuella hansgrohe-produkten eller 2) utför ett byte.

 1. Reparation
  Huvudregeln är att den första slutkunden får den defekta hansgrohe-produkten reparerad av en lokal specialist med Hansgrohes förhandsgodkännande. I detta fall inkluderar tillverkarens garanti gratis leverans av nödvändiga reservdelar. Om Hansgrohe, genom skriftlig överenskommelse, beslutar att utföra reparationen själv, är det Hansgrohes ansvar att betala de uppkomna kostnaderna för reservdelar, installation och egna arbetskostnader samt eventuella kostnader för transport eller utsändning av hansgrohe-produkten. Den första slutkunden måste göra hansgrohe-produkten tillgänglig.
 2. Utbyte
  Vid utbyte ersätts den defekta hansgrohe-produkten kostnadsfritt med en ny hansgrohe-produkt av samma slag, samma kvalitet och samma typ. Om hansgrohe-produkten inte längre är i produktion vid tidpunkten för felanmälan, har Hansgrohe rätt att leverera en jämförbar ersättningsprodukt. Transport/sändning till och från Hansgrohe/Hansgrohe-återförsäljaren samt eventuella åtgärder i samband med byte av hansgrohe-produkten (inklusive demontering och ominstallation) får endast utföras med Hansgrohes förhandsgodkännande. Om Hansgrohe godkänner den avsedda åtgärden ska kostnaderna som uppstår under åtgärdens utförande bäras av Hansgrohe. Den första slutkunden är skyldig att själv hämta den nya hansgrohe-produkten från närmaste Hansgrohe-återförsäljare, om inte annat avtalats. Den ersatta hansgrohe-produkten tillhör Hansgrohe efter borttagning.

VI. Konsekvenser av omotiverade garantianspråk

Om kunden reklamerar ett fel som ett garantiärende men förutsättningarna för garantiärende enligt tillverkarens garanti är inte uppfyllda, ska den första slutkunden själv stå för de kostnader som har uppstått för produktens frakt eller transport. Dessutom ska den första slutkunden stå för de kostnader, inklusive eventuella arbetskostnader, som uppkommit hos Hansgrohe för den eventuella demonteringen eller vid undersökningen av produkten, eller för returtransporten av produkten.
Om den första slutkunden önskar få reparationen utförd efter att ha informerats om att garantin inte gäller och om de uppskattade kostnaderna för reparationen, ska denne själv stå för kostnaderna för reservdelar och arbetskostnader.
Om hansgrohe-produkten inte redan var defekt vid leverans, avgör Hansgrohe i varje enskilt fall om åtgärdande sker som goodwill. I det här fallet har den första slutkunden inte något rättsligt anspråk på att felet ska åtgärdas.

VII. Ytterligare rättigheter

Den första slutkunden har förutom rättigheterna baserade på den här frivilliga tillverkargarantin även obegränsad rätt till lagstadgade rättigheter. 
Framför allt påverkar denna tillverkargaranti inte de ytterligare lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter (i synnerhet garantirättigheter) som den första slutkunden under vissa omständigheter har mot hansgrohe-återförsäljaren från vilken han köpte hansgrohe-produkten.
Den första slutkundens lagliga rättigheter gentemot Hansgrohe är varken begränsade eller ersatta på grund av garantin. Detta gäller i synnerhet tvingande lagstadgade ansvarsbestämmelser enligt konsumentköpslagen eller eventuellt skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden från Hansgrohes sida.
Det fortsatta upprätthållandet av den första slutkundens rättigheter gäller oavsett ett befintligt garantiärende och om den första slutkunden gör anspråk på garanti.

VIII. Kontakt

Hansgrohe AB               
info@hansgrohe.se

 • Reklamations- och serviceformulär

  Reklamations- och serviceformulär

  Ladda ner Hansgrohes reklamations- och serviceformulär för att göra en skriftlig felanmälan.

  Ladda ner här (PDF, 597 KB)