Per den: Juni 2024

Allmänna affärsvillkor för Hansgrohe AB

I. Tillämplighet
1. Dessa allmänna affärsvillkor (”Allmänna Villkor”) för Hansgrohe AB (”Säljaren”) ska, i den utsträckning inga andra bestämmelser anges, tillämpas i köpeavtal och avtal rörande arbete och material samt andra ordrar (”Ordrar”) mellan Säljaren och kunder (”Köpare(n)”) som inte klassas som konsumenter enligt 1 § konsumentköplagen (SFS 1990:932). Eventuella affärsvillkor för Köparen som skiljer sig mot dessa Allmänna Villkor ska inte erkännas, även om de inte uttryckligen strider mot dem.
2. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas i samma utsträckning även för framtida affärsförbindelser med samma Köpare, även om de inte uttryckligen anges på nytt. Om inget annat anges ska dessa Allmänna Villkor tillämpas i den version som gäller vid datumet för köparens order eller vid andra omständigheter i den version som senast delgetts Köparen.

II. Ingående av avtal
1. Säljarens erbjudanden är inte bindande om de inte uttryckligen anges som bindande i erbjudandet. Köparens order ska anses vara ett bindande avtalserbjudande och ska, om inga avvikande bestämmelser förekommer, vara giltig i minst åtta (8) dagar. Avtal ska endast anses ha ingåtts när Säljaren skriftligen bekräftar ordern till Köparen
2. Säljaren erbjuder i princip garantier gentemot slutanvändare enbart i enlighet med uttrycklig separat garantideklaration.
3. Dokument som Säljaren tillhandahåller under ingåendet av avtal, såsom bilder och ritningar, liksom tekniska uppgifter och specifikationer upprättade av Säljaren, ska vara bestämmande. Tekniska, konstruktionsmässiga och andra ändringar av ordern ska tillåtas om och i den utsträckning de godkänns av Köparen.
4. Enskilda avtal, inklusive handelsklausuler, ska ha företräde framför dessa Allmänna Villkor. Ett skriftligt avtal eller Säljarens skriftliga bekräftelse ska vara bestämmande för innehållet i sådana avtal.

III. Omfattning av leverans, transport och riskövergång
1. Principiellt ska leverans från Säljaren ske ”Ex Works” (från fabrik) eller på en annan leveranspunkt känd för Köparen, på den plats där leverans och kompletterande åtgärder sker. Risken ska övergå till köparen senast vid avsändandet av varorna. Om avsändandet försenas till följd av Köparens handlingar eller till följd av omständigheter som Säljarens kontroll, ska risken övergå till Köparen när leveransen meddelas vara redo.
2. Om inget annat anges ska Köparen ta ut en transportförsäkring på egen bekostnad i enlighet med sedvanliga villkor och sådan transportförsäkring ska täcka transportrisken för varorna som ingår i ordern från platsen för avsändande till den angivna leveransplatsen. Transportutgifterna ska täckas av Köparen i enlighet med avsnitt V.5.
3. Om handelsklausuler anges ska, vid eventuella tvivel, den senaste revideringen av Incoterms definitioner tillämpas..
4. Säljaren ska i rimlig omfattning ha rätt att genomföra delleveranser och delfakturera Köparen innan utgången av det sista leveransdatumet..
5. Om avsändandet eller leveransen av leverabler försenas på Köparens begäran eller till följd av omständigheter som omfattas av Köparens risk och ansvar, ska Köparen ersätta Säljaren för eventuella lagerhållningsutgifter som uppstår, samt ränteutgifter på kapitalet som investerats i leverablerna. Om Säljaren står för lagerhållningen ska fordringen uppgå till 0,5 % av det utestående fakturabeloppet för varje utestående månad, med början en (1) månad efter att leveransen meddelats vara redo. Det ska vara möjligt att bekräfta att inga skador eller att väsentligt mindre skador har uppstått. Säljaren ska dock ha rätt, efter att ha angett ett rimligt leveransdatum och detta passerats, att avyttra leverablerna och leverera ett substitut till Köparen inom en rimligen förlängd leveranstid eller att säga upp avtalet.
6. Säljaren säkrar att produkter som säljaren skickar till köparen överensstämmer med lagstiftningen i det eller de länder där köparens affärsställe är belägen. 
Om köparen, efter att ha mottagit produkterna, exporterar dessa till tredje land, är det köparens skyldighet att säkra att produkterna överensstämmer med lagstiftningen i det aktuella landet.
Om köparen väljer att exportera produkter till tredje land, bär köparen det fulla ansvaret om produkterna inte överensstämmer med lokala bestämmelser och lagar.
 

IV. Leveranstider och driftsstörningar
1. Angivna leveranstider ska börja löpa först efter mottagandet av alla dokument som krävs för att fastställa orderns innehåll, i den utsträckning Köparen ska tillhandahålla dessa i enlighet med avtalet och, i förekommande fall, efter mottagandet av handpenning. Leverans anses ha skett i enlighet med angiven leveranstid om leveransen avsänds inom leveranstiden eller om leveransen meddelas vara redo.
2. Leveranstiden ska förlängas om det uppstår omständigheter utom Säljarens eller dennas leverantörers kontroll och som har en väsentlig påverkan på tillverkningen eller leveransen av varorna (exempelvis arbetskonflikt, force majeure och andra driftsstörningar som Säljaren och dennas leverantörer inte ansvarar för), under den tid driftsstörningen pågår. Säljaren ska underrätta Köparen om möjliga driftsstörningar och fastställa ett nytt leveransdatum. Om varorna inte kan levereras inom den nya leveranstiden ska båda parterna ha rätt att helt eller delvis säga upp avtalet och eventuell ersättning som Köparen redan betalat ska då återbetalas utan onödigt dröjsmål. Vad som anges i denna punkt påverkar inte eventuella ersättningsanspråk i stället för prestation i enlighet med avsnitt IX, samt Säljarens lagstadgade rättigheter.

V. Priser och tillkommande utgifter
1. Leverans sker till de priser som anges i gällande prislista vid tidpunkten som kunden har angett som leveransdatum. Alla priser är ex arbeten / härkomst. Om inget annat anges, alla priser anges i svenska kronor plus kostnaden för transport, försäkring, installation och undervisning, i förekommande fall, och med gällande tillämplig moms.
2. Hansgrohe förbehåller sig rätten att höja priserna till en rimlig utsträckning, om det efter avtalet förekommer omkostnadsökningar, särskilt som en följd av tullavtal eller ökningar av marknadskostnader och materialpriser. Bevis på sådana ökningar kommer att presenteras på kundens begäran.
3. Vid ordrar med ett värde under 50,00 EUR ska Säljaren fakturera en tilläggsavgift för minimiordrar på 10,00 EUR. För godkända kvantiteter som underskrider de specificerade förpackningsvolymerna tillkommer en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde.
4. Om leverans ska ske till en utomstående tredje part ska en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde faktureras.
5. Vid ordrar som innehåller varor med ett nettovärde på 750,00 EUR eller mer ska leveransen utföras fraktfritt, och vid varor med ett nettovärde på under 750,00 EUR ska fraktkostnaderna debiteras på fakturan. Expresskostnader och avgifter för varuleverans med post ska alltid täckas av personen eller parten som lagt ordern.

VI. Betalning och betalningsförsummelse
1. Betalningar ska ske till Säljaren utan avdrag och enligt vad som specificeras på fakturan, omedelbart efter mottagandet av fakturan och leverans av varorna. Säljaren ska däremot alltid ha rätt att helt eller delvis utföra en leverans mot enbart förskottsbetalning. Sådan reservation ska meddelas senast vid bekräftelsen av ordern.
2. Vid betalningsförsummelse utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock alltid med en räntesats om minst 9 % årligen. Det ska vara möjligt att motivera lägre ersättning upp till den lagstadgade räntesatsen.
3. Köparen ska ha rätt till kvittning och att innehålla betalning gentemot Säljarens fordringar endast om dennas motfordran inte ifrågasätts eller om den rättsligt har fastställts . Denna bestämmelse ska inte tillämpas om en motfordran direkt rör Säljarens huvudsakliga prestationsförpliktelser under samma avtal.
4. Överlåtelse av fordringar kräver Säljarens medgivande.
5. Om det efter det att avtalet ingåtts eller att varor levererats framkommer att Köparen inte är eller inte längre är kreditvärdig, om exempelvis utmätning har inletts mot denna, om utfärdade fakturor även efter påminnelser inte har betalats, eller om tillgångar har genomgått värdeminskning, då ska Säljaren omedelbart kunna framställa krav mot Köparen även för leverabler som ännu inte är leveransklara.. I dessa fall ska Säljaren för ännu inte levererade varor kunna begära förskottsbetalning, att säkerhet tillhandahålls eller att leveransen utförs enbart mot betalning vid leverans. Om Köparen inte uppfyller en sådan begäran inom en rimlig angiven tidsperiod, ska Säljaren ha rätt att säga upp avtalet. Säljarens lagstadgade rättigheter ska inte påverkas av vad som anges i denna punkt.

VII. Påföljder vid fel – begränsningsperiod
1. De lagstadgade bestämmelserna ska tillämpas för Köparens rättigheter vid felaktigheter, om inget annat anges nedan.
2. Köparen har endast rätt att framställa krav med anledning av fel i varan under förutsättning att Köparen till fullo följt sin lagstadgade undersökningsplikt och reklamationsplikt.
3. Om en leverabel är felaktig ska Köparen ha följande rättigheter:
a. Säljaren ska vara skyldig att avhjälpa felet och ska, utifrån sin egen bedömning, åtgärda defekten genom reparation eller genom att leverera en felfri vara.
b. Om felet inte åtgärdas, ska Köparen ha rätt att säga upp avtalet eller begära prisavdrag. Uppsägning av avtalet kan dock inte ske om Säljarens underlåtelse är enbart försumbar. Eventuella ersättningsanspråk från Köparen eller krav om ersättning för onödiga utgifter ska också kunna framställas vid fel, men endast i enlighet med bestämmelserna under avsnitt IX.
c. Avhjälpande ska inte omfatta demontering av den felaktiga varan eller installation av en ny eller reparerad vara om inte Säljaren ursprungligen var skyldig att utföra installationen.
d. Kostnaderna för testning och kompletterande åtgärder, vilket omfattar, men inte begränsas till, arbets- och materialkostnader (men inte demonterings- och installationskostnader eller transport av varan till platsen för de kompletterande åtgärderna) ska täckas av Säljaren om det förekommer ett faktiskt fel. I andra fall ska Säljaren kunna begära att eventuella kostnader (vilket omfattar, men inte begränsas till, kostnader för testning och transport) som uppstått på grund av Köparens ogrundade reklamation och krav om felåtgärdande ska ersättas av Köparen, om inte frånvaron av felet inte kunde uppfattas av Köparen.
e. Köparen ska tillhandahålla Säljaren, efter överenskommelse med Säljaren, den tid och möjlighet som Säljaren anser krävs för att utföra reparationer och leveranser av bytesvaror. Annars ska Säljaren inte hållas skyldig för eventuella följder av detta. Om Köparen av driftsmässiga skäl begär att en tekniker rycker ut brådskande eller att arbetet utförs utom normal arbetstid, och om detta innebär extra utgifter för Säljaren, ska Köparen betala de extra utgifter som uppstår från detta (exempelvis övertidsersättning, längre resväg).
f. En garanti ska tillhandahållas för reservdelar och reparationer med samma omfattning som för den ursprungliga leverabeln, men ska begränsas tidsmässigt till slutet av garantiperioden för den ursprungliga leverabeln.

VIII. Returer
1. Principiellt ska varor som levererats av Säljaren inte tas tillbaka, om inte Köparen har ett adekvat krav (exempelvis till följd av uppsägning på grund av försummad efterföljande prestation).
2. Om Säljaren i enskilda undantagsfall anger att denna kan godta en retur, ska en lämplig ersättning (i regel 25 % av varans nettovärde) tas ut för detta ändamål inom ramen för motsvarande avtal. Transportrisken och transportutgifterna ska täckas av Köparen.

IX. Säljarens ansvar
1. Säljaren ska vara ersättningsskyldig i enlighet med lagstadgade bestämmelser om inget annat anges nedan. Vid åsidosättande av sina förpliktelser, oavsett juridisk grund, ska Säljaren vara skyldig vid avsiktlig och allvarlig försummelse. Vid mindre försummelse ska Säljaren endast hållas skyldig:
a. för skada som uppstår till följd av personskador eller hälsa, och
b. för skada som uppstår från en allvarlig överträdelse av en väsentlig förpliktelse i avtalet (en förpliktelse vars utförande möjliggör själva avtalsprestationen och vars utförande en avtalspart regelbundet förlitar sig på eller kan förlita sig på). Men i sådana fall ska ersättningsskyldigheten begränsas till kompensation för förutsebara, typiskt förekommande skador.
2. Ovan nämnda begränsningar av ersättningsskyldigheten ska också gälla för Säljarens anställda, medarbetare, försäljningsrepresentanter och stödpersonal. För krav enligt produktansvarslagen ska vad som anges i lagen tillämpas uteslutande.
3. Uteslutningar eller begränsningar av ersättningsskyldigheten ska inte tillämpas om Säljaren avsiktligen dolt en defekt eller erbjudit en garanti för varans kvalitet.

X. Upphörande av köpeavtal
1. Vid upphörande av köpeavtalet (exempelvis till följd av uppsägning från en av avtalsparterna) ska Köparen vara skyldig att, oavsett vilka förfaranden som återstår i enlighet med paragraferna nedan, överlämna leverablerna till Säljaren i förväg. Säljaren ska ha rätt att låta leverablerna hämtas från Köparens områden.
2. Säljaren ska dessutom kunna begära rimlig kompensation från Köparen för försämring eller skador i leverablerna, eller något annat som sker eller har skett som omöjliggör återbördandet av leverablerna av någon annan anledning och som omfattas av Köparens risker och ansvar. Vidare ska Säljaren kunna begära kompensation för användningen eller nyttjandet av leverablerna om leverablernas värde har minskat från det att leverablerna installerats fram till Säljarens slutförda, omedelbara återtagande. Denna värdeminskning ska beräknas utifrån skillnaden i det totala priset enligt ordern och det aktuella faktiska värdet såsom det fastställs genom försäljningsintäkter eller, om försäljning inte är möjligt, genom en uppskattning utförd av en godkänd expert.

XI. Överlåtelse
Köparen får inte överlåta sina förpliktelser och/eller rättigheter under detta avtal utan skriftligt medgivande från Säljaren.

XII. Bestämmelser rörande exportkontroll
1. Leveransvarorna kan omfattas av exportkontrollbestämmelser från Förbundsrepubliken Tyskland, Europeiska unionen, Amerikas förenade stater eller från andra länder. Om leveransvaran senare exporteras utomlands är köparen ansvarig för att lagstadgade bestämmelser följs.
2. Köparen känner till att vissa leveransvaror kan omfattas av tillämpningsområdet för EU:s embargo gentemot Ryssland. Köparen åtar sig därför att inte exportera sådana leveransvaror till Ryssland och inte heller återexportera sådana leveransvaror för användning i Ryssland.
3. Hansgrohe upplyser därför om att Hansgrohe i händelse av en överträdelse mot förbudet enligt lag är skyldig att, (a) omedelbart meddela myndigheterna om överträdelsen och (b) tänka över affärsförbindelsen med köparen.
4. Hansgrohe förbehåller sig rätten att i händelse av en överträdelse mot exportkontrollbestämmelserna med omedelbar verkan säga upp avtalet på grund av viktigt skäl. Köparen är även skyldig att ersätta Hansgrohe för den av denna anledningen uppstådda skadan.
5. Köparen åtar sig att på begäran från Hansgrohe tillhandahålla alla handlingar och intyg som krävs för kontroll av den avtalsenliga slutdestinationen. Hansgrohe är vidare berättigat att själv eller genom en anlitad tredje part, kontrollera uppehållsorten genom kontroller direkt på plats

XIII. Behörighetsområde och tillämplig lag
1. Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor och avtalsförhållandet mellan parterna, utan tillämpning av regler eller principer om lagval, och utan tillämpning av gemensamma internationella lagar, vilket omfattar, utan att begränsas till, CISG.
2. Eventuella tvister, fordringar och konflikter som uppstår från eller i samband med detta avtal ska avgöras i Göteborg.

Hansgrohe AB
c/o Hansgrohe Danmark
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark