Har du frågor om Pontos®?

Vanliga frågor om vattenstyrsystemet Pontos

Har du frågor om Pontos från hansgrohe? Vill du få reda på hur du enkelt styr vattensäkerhet och inomhusklimat med din mobil? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om Pontos Base och Pontos Scout. Här hittar du även viktig information om hansgrohe home-appen, individuella användarprofiler, uppdateringar, datasynkronisering och säkerhet.

 

Vattenstyrning

Vad är hansgrohe Pontos?
Pontos står för livskvalitet och säkerhet satt i system. Med Pontos kan du slappna av eftersom vattenstyrsystemet från hansgrohe bidrar till att öka livskvaliteten hemma och skyddar bostaden mot vattenskador.

Hur det går till? Pontos Base kontrollerar om vattenledningarna läcker och upptäcker även den minsta avvikelse från din normala vattenförbrukning. Du ställer ut de runda Pontos Scout-fuktsensorerna överallt där du vill förebygga skador som orsakas av okontrollerat rinnande vatten, frost samt temperatur eller luftfuktighet som avviker från det normala.

Pontos-produkterna informerar genast om det finns en misstänkt skada eller om användarspecifikt inställda gränsvärden överskrids. Informationen skickas till din mobil med hansgrohe home-appen som en larmsignal, ljussignal och en pushnotis.

Kan Pontos Scout och Pontos Base användas separat?
​​​​​​​
Ja, du kan använda Pontos-produkterna separat.
 • Pontos Scout: Om Pontos Scout används som en fristående produkt fungerar den på samma sätt som en rökdetektor i valda rum. Så fort vattensensorn upptäcker vattenansamling någonstans varnar den dig med en ljussignal och en varningssignal. Om Pontos Scout är kopplad till hansgrohe home-appen i din mobil skickas även en pushnotis till mobilen. Om Pontos Scout dessutom är ansluten till en Pontos Base i samma trådlösa nätverk stänger systemet huvudvattenledningen om en skada upptäcks. 
 • Pontos Base: Även denna produkt kan användas separat. Om Pontos Base misstänker en läcka stänger den av huvudvattenledningen och visar detta på displayen. Om Pontos Base är kopplad till hansgrohe home-appen skickar den samtidigt en pushnotis till din mobil.  
Är Pontos-enheter TÜV-testade och uppfyller de CE-krav?
Produkterna är inte TÜV-märkta, utan har den likvärdiga, väletablerade VDE-märkningen. Den tyska organisationen Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V är starkt involverad i att ta fram internationella säkerhetsstandarder och har ett utmärkt rykte som oberoende kontrollorgan. Organisationens testprinciper och testmetoder är absolut jämförbara med TÜV:s.

Produkterna uppfyller givetvis CE-kraven. Efterson enheterna arbetar trådlöst uppfyller de även kraven i det europeiska radioutrustningsdirektivet (RED) och direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (t.ex. tungmetaller som bly). VDE kontrollerar följaktligen att enheten uppfyller gällande säkerhetsstandarder, inte orsakar störningar i andra enheter (EMC) och inte påverkar radionätet negativt.

Vattensensor – Pontos Scout

​​​​​​​Hur fungerar Pontos Scout och var ska den ställas?
Pontos Scout behöver inte monteras. Du ställer den helt enkelt på golvet i rummet eller rummen som ska övervakas, exempelvis vid tvättmaskinen, under diskhon eller i barnkammaren, där den övervakar om vatten samlas. Pontos Scout upptäcker ansamlat vatten med hjälp av två guldlegerade sensorer som sitter en millimeter ovanför golvet och utlöser en kortslutning om båda kommer i kontakt med vatten samtidigt. 

Om du har kopplat Pontos Scout till hansgrohe home-appen mäter den luftfuktigheten och inomhustemperaturen kontinuerligt. Den varnar genast om uppmätta värden avviker mot dina inställda gränsvärden, exempelvis vid minusgrader. Det innebär att Pontos Scout inte bara förebygger eventuella skador i din bostad, den ökar också livskvaliteten genom att skicka information om luftfuktighet och temperaturer – oavsett om det gäller barnkammare eller förråd. 

Vad ingår i Pontos Scouts leverans? 
En Pontos Scout, två batterier (typ AA) och monteringsanvisningen som behövs för installationen. 

Hur installeras Pontos Scout? 
Du kan själv installera enheten. Installationsprocessen beskrivs och förklaras steg för steg i hansgrohe home-appen. 

Hur många Pontos Scouts kan jag ansluta till en Pontos Base? 
Du kan ansluta upp till 16 Pontos Scouts till en Pontos Base. I appen kan du däremot ansluta ett obegränsat antal Pontos Scouts.

Hur lång livslängd har batterierna i Pontos Scout?
Batterierna håller i genomsnitt cirka två år. Livslängden avgörs framför allt av hur många synkroniseringstidpunkter du har ställt in i hansgrohe home-appen. Standardinställningen är två tidpunkter om dagen och om du sänker till en tidpunkt om dagen ökar batteriets livslängd markant. 

När batteriets kapacitet är för låg får du besked om att det är dags att byta batteri i hansgrohe home-appen. Du kan även alltid se batterikapaciteten i appen.

Vad är en synkroniseringstidpunkt? 
Synkroniseringstidpunkten är en fritt konfigurerbar tid då Pontos Scout ansluter till det trådlösa nätverket och skickar aktuella parametrar så att de kan visas i hansgrohe home-appen.
 
Var ser jag informationen om temperatur och luftfuktighet?
Öppna hansgrohe home-appen och gå till Statistik om du vill se temperaturens och luftfuktighetens aktuella värden. Där visas parametrarna för alla anslutna Pontos Scouts.

Hur aktuell är informationen som visas i hansgrohe home-appen?
Hur aktuell informationen är avgörs av hur ofta synkroniseringen sker, se ovan. Undantagna är meddelanden om inställda gränsvärden (temperatur och luftfuktighet) har över- eller underskridits och om en läcka har upptäckts. Dessa meddelanden skickas till dig direkt, oavsett om de inträffar utanför de definierade synkronseringstidpunkterna.

Vad är gränsvärden?
Du kan välja vilka gränsvärden du vill för temperatur och luftfuktighet i hansgrohe home-appen. Vid avvikelser till något av dina inställda gränsvärden skickas ett meddelande om detta till din mobil.

Hur sparar jag en nödfallskontakt?
Du sparar en nödfallskontakt i hansgrohe home-appen. Det är ett säkerhetsnummer som används för att skicka ett SMS till en vald kontaktperson om att du har en vattenläcka. Lämpliga kontaktpersoner kan vara grannar vid sommarstugan eller en rörmokare.

Hur uppdaterar jag min firmware? 
För att säkerställa funktionerna i din Pontos Scout rekommenderar vi att du håller enhetens firmware uppdaterad. Då drar du även nytta av de senaste funktionerna och förbättringarna. Du får en avisering så fort det finns en ny firmware. Steg för steg-instruktioner leder dig genom uppdateringsprocessen.

Vattenstyrning – Pontos Base

​​​​​​​Är Pontos Base DVGW--certifierad (Tyskland)? 
Ja, Pontos Base är DVGW-certifierad för Tyskland.

Hur fungerar Pontos Base? 
Pontos Base med integrerad wifi-anslutning har:
 • en elektronisk vattenmätare (med en turbin)
 • en elektriskt manövrerad avstängning (kulspärrventil)
 • en trycksensor
 • en display
En installerad Pontos Base är permanent ansluten till en server via kryptering och rapporterar data från dricksvatteninstallationen efter förfrågan, till exempel: volymflöde, flödesmängd per tid, volymflödets varaktighet. tryckfall och temperatur.

Maximalt tillåtna parametrar kan ställas in och ändras direkt på Base-modulen med displayen eller i hansgrohe home-appen. Parametrarna övervakas även om det saknas internetanslutning, men kommunikationen med servern avbryts under den tiden. Strömförsörjningen sker med en nätadapter. Ett batteri som skyddar temporärt mot strömavbrott ingår i leveransen.

Hur och var installeras Pontos Base?  
hansgrohe vill göra dig uppmärksam på att Pontos Base måste installeras av en behörig vvs-montör, eftersom den sitter direkt vid huvudvattenledningen nära vattenmätaren. Det innebär att en felaktig installering påverkar vattenförsörjningen i hela fastigheten. Vi rekommenderar även att du installerar ett filter (efter Pontos Base) för att skydda den bakomliggande installationen. Om du har ett vattenavhärdningssystem installeras det också bakom Pontos Base.

Hur upptäcker Pontos Base en läcka?
Pontos Base övervakar om det uppstår läckor i dricksvattenledningarna utifrån olika kriterier. Information om kriterierna ”volym”, ”tid” och ”flödeshastighet” hämtas under ett tidsintervall och används som faktiska värden. Dessa faktiska värden mäts, beräknas och jämförs med inställda värden när vattnet rinner. Om något av dessa inställda värden överskrids kan man utgå från att det finns en läcka.

Vilka slags läckor kan uppstå?
 • Volymläcka. Den ackumulerade vattenvolymen (liter, m³) mäts under ett vattenuttag. Om volymen överskrider ett inställningsbart gränsvärde utgår Pontos Base från att det finns en läcka. 
 • Tidsläcka. Tiden mäts under ett vattenuttag. Om tiden överskrider ett inställningsbart gränsvärde utgår Pontos Base från att det finns en läcka. 
 • Flödesläcka. Flödet mäts under ett vattenuttag. Om flödet överskrider ett inställt gränsvärde under inställningsbar tid utgår Pontos Base från att det finns en läcka. 
 • ​​​​​​​Mikroläcka. För att också kunna upptäcka mikroläckor spärrar en avstängningsenhet systemet i tre minuter på natten när det inte används (tre timmar utan vattenuttag). Om det börjar rinna vatten när avstängningsenheten öppnas utgår Pontos Base från att även här finns en läcka.
Vart och ett av dessa kriterier leder till att en avstängningsenhet stänger av vattnet för att förebygga vattenskador eller minimera dem. Samtidigt skickas en pushnotis till hansgrohe home-appen i din mobil för att informera om att det kan finnas en läcka.

Dessutom får Pontos Base ett meddelande från Pontos Scout så fort Scouten registrerar ansamlat vatten om båda enheterna är anslutna till samma wifi-närverk. Då stänger Pontos Base vattenledningen omedelbart och skickar ett meddelande om detta till din mobil.

Vad ingår i Pontos Bases leverans?
En Pontos Base med två 1”-mässingskopplingar, ett 9 V blockbatteri för strömförsörjning vid strömavbrott, en nyckel för att öppna i nödfall, en elkontakt med kabel och den tekniska produktinformation som behövs för installeringen.

Hur installeras Pontos Base? 
Pontos Base måste installeras och tas i drift av en behörig vvs-montör, eftersom det rör sig om ett ingrepp i fastighetens centrala vattenförsörjning. Montören ser en beskrivning och förklaring av installationsprocessen steg för steg i hansgrohe home-appen.

Hur fungerar självinlärningsfasen när Base har installerats?
Enheten är redo att användas direkt efter att den har tagits i drift. Du kan nu definiera egna parametrar och profiler eller starta en tidsbegränsad självinlärningsfas som varar mellan en och 28 dagar. Därefter sparas dessa inlärda parametrar i en egen profil.

Om du har tillgång till optimala driftparametrar kan du även ställa in dessa själv för hand. Du kan starta om självinlärningsfasen när som helst. Alla steg som krävs för installeringen visas och förklaras i hansgrohe home-appen.

Vad kan jag styra med Pontos Base-kontrollpanelen?
Du kan spärra och låsa upp enheten med kontrollpanelen. Där kan du även se olika användarprofiler (till exempel ”Hemma”, ”Borta”) och tillhörande inställningar (exempelvis ”läcka vid 500 liter”). Du kan också växla mellan profiler med kontrollpanelen. Alla andra inställningar och parametrar konfigurerar och övervakar du bekvämt i hansgrohe home-appen.

Hur ställer jag in en egen användarprofil?
Apparaterna parametreras i användardefinierade profiler. Dessa innehåller bland annat standardparametrarna ”volym”, ”tid” och ”flöde”.Det finns redan tre fabriksinställda profiler sparade: ”Hemma” (standardprofil), ”Borta” och ”Semester”. Ytterligare en profil skapas automatiskt efter en självinlärningsfas (exempelvis 14 dagar). Dessutom kan du framöver skapa upp till fem andra profiler som är anpassade till din egen förbrukning (exempelvis högre förbrukning när du är hemma).

Givetvis kan du också ändra parametrarna i alla förinstallerade profiler så att de passar dina egna behov. Användarprofiler har fördelen att standardparametrarna är oberoende av varandra (till exempel lång tid med liten volym för regenerering, jonbytare eller högt flöde under en kort tid medan en högtryckstvätt används).

Du kan också använda dina användarprofiler för att skapa temporära skyddsgränser exempelvis för stora kortvariga vattenuttag (fylla poolen) eller för att inaktivera systemet på vintern (vattna trädgården). Använd hansgrohe home-appen för att ställa in och konfigurera användarprofilerna ännu enklare.

Har enheten något självtest av funktionerna?
För att säkerställa avstängningens funktion permanent och förebygga föroreningar roteras kulventilens avstängning cykliskt 360° var 60:e dag. Funktionen kontrollerar samtidigt motorns och gränslägesbrytarens funktioner.

Observera att ett eventuellt vattenuttag avbryts kort under påtvingad aktivering av kulventilen. Du kan välja en tidpunkt som passar dig för tvångsaktiveringen, till exempel på natten. Tvångsaktiveringen kan konfigureras och ställas in i hansgrohe home-appen.

Hur lång livslängd har batterierna i Pontos Base (strömförsörjning vid strömavbrott)?
Batteriet beräknas räcka till cirka 24 timmars kontinuerlig drift eller cirka 500 öppningar resp. stängningar. Livslängden avgörs dock av batteritypen och avstängningsmomentet – och av batteriets laddningsnivå. Det innebär att tio cykler är möjliga även när batteriets laddning är låg. Observera att batteriet endast är avsett för nödfall, d.v.s för att stänga spärren en gång om en läcka inträffar samtidigt som ett strömavbrott. hansgrohe home-appen skickar ett meddelande om att det är dags att byta batteri när batteriets laddning är för låg.

Vad är en nödöppningsfunktion?
Det finns en nödöppningsfunktion om det blir strömavbrott samtidigt som batteriet är urladdat. Det består av en nyckel som är inbyggd vid batteriet. Du använder nyckeln för att öppna eller stänga av vattenledningen för hand. All information om funktionen finns i Pontos Bases bruksanvisning.  

Vad betyder vattnets elektriska ledningsförmåga och hur mäts den?
Du kan dra slutsatser av vattnets hårdhet och förorening med hjälp av vattnets ledningsförmåga. Rent vatten saknar ledningsförmåga, det vill säga det kan inte leda ström. Det är först när ämnen som klorider, sulfater och karbonater löses upp i vattnet som vattnet blir ledande. Genom att mäta ledningsförmågan går det att dra slutsatser om mängden upplösta partiklar i vattnet.

Ju fler partiklar som är upplösta i vattnet, desto högre är vattnets ledningsförmåga. Man skulle också kunna uttrycka det som att ju smutsigare vattnet är, desto högre är dess ledningsförmåga. Pontos Base mäter vattnets elektriska ledningsförmåga som en indikation på vattnets hårdhet. Du kan även använda resultatet som ett tips om att rengöra/avkalka dina duschar oftare. Du han hämta information om vattnets hårdhet i hansgrohe home-appens fönster ”Statistik”.

Hur högt är det maximala vattenflödet i Pontos Base? 
Den maximala flödesmängden i Pontos Base är 120 l/min.

Hur sparar jag en nödfallskontakt? 
Du sparar en nödfallskontakt i hansgrohe home-appen. Det är ett säkerhetsnummer som används för att skicka ett SMS till en vald kontaktperson om att du kan ha en vattenläcka.

Hur uppdaterar jag min firmware? 
För att säkerställa funktionerna i din Pontos Base rekommenderar vi att du håller enhetens firmware uppdaterad. Då drar du även nytta av de senaste funktionerna och förbättringarna. Du får en avisering så fort det finns en ny firmware. Steg för steg-instruktioner leder dig genom uppdateringsprocessen.

Pontos – anslutningsmöjligheter

Kan jag ansluta hansgrohe Pontos till Smarta hem-styrningar som Apple HomeKit eller Google Home?
hansgrohe jobbar på att ansluta ytterligare tjänster som baseras på trådlös kommunikation inom en snar framtid. 

Skickas meddelanden och varningssignaler bara när jag är ansluten till mitt egna trådlösa nätverk?
Nej, allt du behöver för att få pushnotiser i mobilen är en fungerande internetanslutning. Anslutningen kan vara ett mobilt närverk eller ett valfritt wifi-nätverk. I nödfall kan hansgrohe home-appen även kontakta dig (eller en annan kontaktperson) via SMS.

Vad gör jag om mitt trådlösa nätverk inte är tillräckligt stabilt eller det inte kan hittas? 
För att åtgärda problem med ditt trådlösa nätverk börjar du med att leta efter möjliga orsaker i wifi-routerns bruksanvisning.
 • Om du har en oskärmad anslutning kan du installera en accesspunkt eller en repeater direkt på den oskärmade anslutningen. (Vanligtvis kan du välja mellan dessa två funktionslägen.) Detta förstärker wifi-signalen nära produkten. 
 • Ett annat alternativ är att du använder en elkabel. Då installerar du en elkabelanslutning nära routern och en nära produkten. Välj då en elkabel med wifi-funktion, annars måste du ha en accesspunkt/repeater. 

Fungerar Pontos-systemet även vid strömavbrott och när det saknas trådlöst nätverk?
 • Gällande strömavbrott: Pontos Scout går på batteri, d.v.s. oberoende av ett elnät. Pontos Base har ett integrerat 9 V batteri som används vid ett eventuellt strömavbrott och är därmed alltid är fullt funktionsduglig.
 • Gällande saknat trådlöst närverk: Även i detta fall fortsätter Pontos-apparaterna arbeta. En potentiell läcka kommer fortfarande att upptäckas av Pontos Base och vattnet stängas av. Pontos Scout fortsätter signalera med varningssignal och ljussignal. Däremot kan apparaterna inte kommunicera med varandra om det saknas en trådlös nätverksanslutning. Du kan heller inte få pushnotiser i din mobil.
  ​​​​​​​Uppgifterna i appen kommer dock att uppdateras så snart anslutningen har återupprättats. Produkterna har ett buffertminne som räcker minst 30 dagar. Om din Pontos Base inte är ansluten till ett trådlöst nätverk visas det på enhetens display och i hansgrohe home-appen. Appen visar även om en Pontos Scout är ansluten. 
Är Pontos Base oavbrutet ansluten till internet?
Pontos Base är ansluten till internet och skickar insamlade data till hansgrohes moln var 60:e minut. Så snart data är synkroniserade kan du se dem i hansgrohe home-appen. Pontos Scout skickar bara insamlade data (rumstemperatur, luftfuktighet) till hansgrohes moln max. två gånger om dagen för att spara energi. Du ställer in i hansgrohe home-appen om du vill synkronisera data två gånger om dagen och när du vill att synkroniseringen ska ske. Du gör inställningarna i fönstret ”Synkroniseringstidpunkt”.

Vilka uppgifter samlar hansgrohe Pontos in, och vad händer med dem?
hansgrohe Pontos-produkter samlar och sparar bara uppgifter som är nödvändiga för apparaternas funktion. 

Med vilka tidsintervall samlas data in?
Pontos Scout mäter temperaturen och luftfuktigheten var 60:e minut. Informationen synkroniseras med hansgrohe home-appen upp till två gånger om dagen. Uppgifterna om förbrukningen (förbrukad mängd, vattentemperatur, ledningsförmåga och vattentryck) som samlats in av Pontos Base synkroniseras med hansgrohe home-appen var 60:e minut.

Kan någon annan se mina uppgifter och styra min vattenförsörjning?
hansgrohe gör allt för att garantera en våra produkter används på ett säkert och skyddat sätt. Därför använder vi oss av de senaste säkerhetsåtgärderna som förhindrar felaktig användning eller dataintrång och skyddar din integritet.

Dessutom testas enheterna direkt av externa IT-säkerhetsföretag. Eventuella säkerhetsluckor stängs så snabbt som möjligt. För detta syfte och för att kunna erbjuda utökade funktioner tillhandahåller hansgrohe firmware-uppdateringar i hansgrohe home-appen.

Din vattenförsörjning är alltid garanterad. Även om en tredje part skulle få tillgång till ditt wifi-nätverk och dina enheter kan du när som helst koppla bort ditt Pontos Base-system från strömmen och öppna ventilen manuellt med den medföljande nyckeln.

Varför skickas data till hansgrohes moln och inte direkt från Pontos Scout till Pontos Base?
Det finns många fördelar med att spara data i hansgrohes moln. Det är också en förutsättning för många apparatfunktioner, till exempel:
 • Att kunna styra apparaterna när de inte är anslutna till ditt nätverk (sätta på/ stänga av vattnet).
 • Att kunna byta användarprofil när du inte är ansluten till ditt närverk.
 • Att kunna få meddelanden i appen om en nödsituation uppstår.
 • SMS-meddelande till din kontakt för nödfall.
 • Uppdatering av din statistik/förbrukning utan anslutning till ditt nätverk.

Har du fler frågor?

Då är du välkommen att kontakta hansgrohe Smart Living Team. 

Telefon: +46 (0) 31-21 66 00​​​​​​​

E-post: smartliving@hansgrohe.se