Användarvillkor för video-/filmmaterial

Gällande från november 2012

Hansgrohe (nedan kallat "Licensgivaren") är innehavare av upphovsrättigheterna resp. innehavare av en exklusiv licens för upphovsrättigheterna till video-/filmmaterialet (nedan kallat "rättigheterna").

Licensgivaren är även innehavare av varumärkesrättigheterna för licensgivarens produkter, någon varumärkeslicens är dock inte föremål för detta avtal och ingen del av dessa användarvillkor kan anföras som skäl för ett avtal om varumärkeslicens.

Syftet med dessa användarvillkor kan dessutom inte anföras som skäl för ett distributionsförhållande.

Det video-/filmmaterial som ställs till förfogande på denna webbplats erbjuds uteslutande enligt de här beskrivna användarvillkoren. Med användandet eller nedladdningen av video-/filmmaterialet (nedan kallat "materialet") accepterar mottagaren (nedan kallad "licenstagaren") dessa användarvillkor.

 1. Licensgivaren beviljar härmed licenstagaren en när som helst återkallelig, oöverlåtlig och icke exklusiv licens för användning av rättigheterna för det uteslutande ändamålet att erbjuda och sälja licensgivarens produkter.
 2. Licenstagaren har rätt att nyttja det material som omfattas av rättigheterna, vilket han har erhållit inom ramen för den normala affärsförbindelsen. Licenstagaren ställer emellertid inga krav på att sådant material ska erhållas eller levereras av licensgivaren.
 3. Licenstagaren får inte använda denna licens eller det material som omfattas av rättigheterna på ett oskäligt sätt.
 4. Licenstagaren har inte rätt att dela ut underlicenser.
 5. Licenstagaren får inte vid någon tidpunkt använda rättigheterna utanför det beskrivna användarändamålet och kommer inte att vidta steg, som skulle kunna strida mot innehållet eller ändamålet med dessa användarvillkor. Licenstagaren avstår dessutom från varje handling som rimligen och med all sannolikhet skulle kunna få en ofördelaktig konsekvens på värdet, giltigheten eller genomförandet av en licensrättighet eller på licensgivarens ställning som innehavare till en sådan rättighet.
 6. Licenstagaren kommer i synnerhet att beakta den användningstyp och användningstid som beviljats för det aktuella materialet.
 7. Inga licensavgifter kommer att tas ut.
 8. Licenstagaren vidgår härmed att licensgivaren, i förhållandet mellan licenstagaren och licensgivaren, är ensam innehavare av rättigheterna, att dessa alltid enbart och uteslutande är och förblir licensgivarens egendom och att licenstagaren med undantag för den här beviljade licensen inte har förvärvat utökade rättigheter till eller anspråk på rättigheterna. Licenstagaren kommer inte att angripa licensgivarens ställning som innehavare av rättigheterna.
 9. I och med att av licensen avslutas genom att avtalet sägs upp eller löper ut, upphör samtliga till licenstagaren beviljade rättigheter till materialet. Detsamma gäller efter att nyttjandetiden för det respektive materialet har löpt ut. Licenstagaren ska utan dröjsmål inställa användandet av rättigheterna liksom nyttjandet av det material som omfattas av dessa rättigheter.
 10. Licensgivaren garanterar inte rättigheternas rättsgiltighet och övertar inget som helst ansvar för att rättigheterna kan nyttjas utan intrång i tredje parts rättigheter.
 11. Licenstagaren förbinder sig att ersätta licensgivaren och hålla denne skadelös gentemot alla anspråk, talan, förluster, skador och kostnader (inklusive men inte begränsat till rättegångskostnader och advokatarvoden), vilka beror på licenstagarens handlingar i samband med eller på grund av användningen av materialet.
 12. Licenstagaren ska utan dröjsmål skriftligen informera licensgivaren om varje överträdelse eller bestridande av licensgivarens rättigheter till materialet, om vilka han får kännedom. Licensgivaren har ensamrätt, men är inte förpliktad, att företa försvarshandlingar resp. inleda förfarande gentemot överträdare.
 13. Licenstagaren beviljas rättigheterna för det respektive materialet fram till utgången av det angivna datumet. Med utlöpandet av detta datum upphör alla rättigheter till det motsvarande materialet utan krav på en särskild uppsägning.
 14. Användningen av rättigheterna kan inte anföras för att motivera en agenturöverenskommelse mellan licensgivaren och licenstagaren.
 15. Utan skriftligt medgivande från licensgivaren får inga rättigheter eller skyldigheter som följer av licensen avträdas eller överlåtas. Varje försök till avträdelse eller överlåtelse från licenstagarens sida ger licensgivaren rätt att säga upp licensen med omedelbar verkan.
 16. Samtliga rättigheter omfattas av lagar som gäller i Sverige. Licenstagaren underkastar sig härmed - i den mån det är tillåtet - oåterkalleligt det icke uteslutande domstolsforumet för Göteborgs rättsinstanser. Licensgivaren är även berättigad att resa krav mot licenstagaren vid annan rättsinstans som är behörig för licenstagaren.
 17. Dessa användarvillkor ersätter samtliga eventuella tidigare bestående avtal mellan parterna beträffande materialet.
 18. Licensgivaren är berättigad att när som helst ändra dessa användarvillkor med verkan för framtiden. Ändringar som avser redan befintliga rättigheter måste göras i skriftlig form.
 19. Om en bestämmelse i dessa användarvillkor skulle förklaras vara ineffektiv eller ogenomförbar, avtalar partnerna att denna bestämmelse ska ersättas med en effektiv och genomförbar bestämmelse, som ligger närmast den avsedda ekonomiska regleringen.

Hansgrohe använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga service. Om du fortsätter surfa på webbplatsen utan att ändra dina inställningar accepterar du att vi använder cookies.

   

Jag accepterar alla cookies