Garanti

Lita på kvaliteten ”Made by Hansgrohe”:

Att erbjuda våra kunder högsta kvalitet är en grundläggande del i Hansgrohes företagsfilosofi. Därför lämnar vi en 5-årig tillverkargaranti på våra produkter.

Förutsättningar och detaljerad information finns i garantivillkoren nedan:

Garantivillkor

Allmänt

Till konsumenter av Hansgroheprodukter lämnar Hansgrohe denna tillverkargaranti, som tillägg till den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot en försäljare. Garantin tillämpas utan att det påverkar tvingande ansvarsregler, exempelvis enligt produktansvarslagen, i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet, till följd av oaktsamhet om liv, kropp och hälsa, genom Hansgrohe eller Hansgrohes biträdare.

”Konsument”, enligt denna tillverkargaranti, är varje fysisk person som är ägare av produkten, och som inte har förvärvat den för att sälja vidare eller installera den inom ramen för sin näringsverksamhet eller i sin verksamhet som egen företagare. ”Första köpare” är den konsument som först har köpt produkten från Hansgrohe, en återförsäljare eller någon annan fysisk eller juridisk person, som har sålt produkten inom ramen för sin näringsverksamhet eller i sin verksamhet som egen företagare.

Garantiskydd

Hansgrohe garanterar att produkterna är fria från material-, tillverknings och konstruktionsfel. Avgörande är teknikens och vetenskapens ståndpunkt vid tiden för tillverkningen. Produkten ska redan vid denna tidpunkt ha uppvisat det fel som förorsakat skadan. Krav på ersättning för följdskador eller utifrån produktansvar föreligger endast enligt de tvingande lagstadgade föreskrifterna.

Denna garanti gäller under 5 år, räknat från den första köparens inköpsdatum, dock maximalt 6 år efter tillverkningen. Om förmåner har beviljats, enligt denna garanti, i synnerhet när det gäller reparation eller utbyte, ska inte garantin förlängas. I dessa fall börjar garantiperioden heller inte om från början.

Skriftlig felanmälan

Med en skriftlig felanmälan kan konsumenten, före garantitidens slut, göra anspråk på sådant som omfattas av garantin. Anspråket riktas mot Hansgrohe eller mot den återförsäljare där den första köparen har köpt produkten. Förutsättningen är dessutom att konsumenten anmäler felet inom två månader efter att han har upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet. Det åligger konsumenten att bevisa att garantin inte har gått ut (t.ex. genom att uppvisa den första köparens inköpskvitto). Hansgrohe har, i förekommande fall, rätt att fastställa garantitidens början i enlighet med tillverkningsdatum för produkten.

Garantiomfattning

Hansgrohe är fria att avgöra om produkten ska repareras, bytas ut eller om konsumenten ska få tillbaka inköpspriset.

Som regel gäller att konsumenten, efter godkännande av Hansgrohe, låter en återförsäljare reparera produkten på plats. I detta fall omfattar garantin kostnadsfri leverans av nödvändiga reservdelar. I det fall Hansgrohe skriftligen meddelar sitt beslut att själva utföra reparationen, övertar Hansgrohe kostnaderna för reservdelar, installation och egna arbetskostnader i samband med reparationen, liksom eventuella kostnader för transport eller försändelse av produkten. Det åligger konsumenten att tillse att produkten finns tillgänglig.

Vid byte ersätts den gamla produkten, utan kostnad, med en ny produkt av samma typ och kvalitet. Om den aktuella produkten inte längre tillverkas vid tidpunkten för felanmälan har Hansgrohe rätt att leverera en liknande produkt.

Transport resp. försändelse till och från Hansgrohe resp. till och från återförsäljaren, varje demontering och varje återinstallation av produkten, eller alla andra speciella åtgärder, får endast utföras med föregående godkännande från Hansgrohe. Om Hansgrohe samtycker, till den avsedda åtgärden, står Hansgrohe för de uppkomna kostnaderna. Det åligger konsumenten att själv hämta den nya produkten hos närmaste Hansgroheåterförsäljare, såvida inget annat avtalats.

Om Hansgrohe väljer att återbetala inköpspriset, och bekräftar detta skriftligen, ska konsumenten returnera produkten, vartefter Hansgrohe ersätter det betalade inköpspriset.

Förutsättningar och undantag

Förutsättningen för att garantin ska gälla är att installation och underhåll utförts på korrekt och fackmannamässigt sätt, enligt bruksanvisningen och enligt aktuell teknisk nivå (t.ex. via ett specialistföretag eller ett auktoriserat branschföretag), liksom att bruksanvisningen efterföljs och att Hansgroheprodukterna används enligt de tekniska anvisningarna och skötselråden från Hansgrohe.

Dit räknas bland annat, dock inte uteslutande, att tilloppsvattenledningar genomspolas på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande normer, i synnerhet före installation av produkten eller efter byggnadsåtgärder, att installationerna motsvarar de bifogade översiktsbilderna och att arbetstrycket i vattennätet kontrollerats i enlighet med de tekniska bestämmelserna.

Monteringsanvisningar, användnings- och skötselanvisningar medföljer varje produkt och finns även på www.hansgrohe.se.

Garantin omfattar inte skador på:

- förslitningsdelar, som t.ex. tätningar, på grund av förslitning;
- ömtåliga delar, som exempelvis glas, glödlampor, som gått sönder;
- förbrukningsmaterial, som t.ex. batterier, filter, eller perlator, som förbrukats;
- obetydliga avvikelser från det nominella tillståndet för Hansgroheprodukter, när detta inte påverkar produktens användningsvärde;
- smutsinspoling, slag i vattenledningar, i synnerhet slag i varmvattenledningar, kalkavlagringar, drifts- och användningsfel, skador på grund av aggressiv miljöpåverkan, kemikalier, rengöringsmedel;
- defekter på produkten som orsakats vid installation, transport, testdrift av det inköpta föremålet liksom
- skador som orsakas av en defekt Hansgroheprodukt
- utställningsprodukter eller liknande.

Garantin upphör att gälla:

- vid åsidosättande av de medlevererade, eller på www.hansgrohe.se tillgängliga, monterings-, skötsel-, och bruksanvisningarna;
- om installation, underhåll, reparation eller skötsel utförts av personer utan fackkunskaper;
- vid produktskador som orsakats av försäljaren, installatören eller tredje part;
- skador som orsakats genom normalt slitage eller skadegörelse;
- vid orsakande av skador genom oaktsamhet kommer ett medvållande att tillåtas i samförstånd;
- felaktig installation eller driftsättning;
- bristfälligt eller felaktigt underhåll;
- produkter som inte har använts eller inte används enligt deras respektive avsedda ändamål;
- skador på grund av force majeure eller naturkatastrofer, i synnerhet, men inte uteslutande, översvämningar, brand eller frostskador.

Garantin omfattar inte

I fråga om produktfel, som inte omfattas av garantin, ska de kostnader som uppstår vid försändelse och transport av produkten betalas av konsumenten. Dessutom ska konsumenten betala alla kostnader, inklusive eventuella arbetskostnader, i samband med undersökningen av produkten, liksom kostnaderna för demontering och återinstallation av produkten. Om konsumenten, efter att ha delgivits information om att garantin inte gäller och om de sannolika kostnaderna för själva reparationsarbetet, fortfarande önskar att reparationen ska utföras, ska konsumenten dessutom betala kostnaderna för reservdelar och arbete.

Om produkten inte uppvisade felet redan vid leveransen avgör Hansgrohe, från fall till fall, om ett åtgärdande av felet ska utföras som ett tillmötesgående. I detta fall har konsumenten inte något rättsanspråk beträffande avhjälpande av felet.

Lagstadgade rättigheter

Konsumenten har, förutom de rättigheter som föreskrivs i garantin, även generellt lagstadgade rättigheter. Dessa rättigheter är i vissa fall mer förmånliga för konsumenten och begränsas inte av garantin. Garantin påverkar inte heller de rättigheter som den första köparen, liksom i förekommande fall konsumenten, har gentemot den försäljare som sålt produkten till första köparen.

Uppfyllelseort, domstol och tillämplig lagstiftning

För denna garanti gäller tysk rätt och inte FN:s internationella köplag (CISG) från den 11 april 1980. Uppfyllelseort för de skyldigheter som anges i garantin är Schiltach, Tyskland. I den mån det är tillåtet är Rottweil, Tyskland domstolsort.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
D-77761 Schiltach
Tyskland

Ladda ner garantivillkor och serviceformulär

Hansgrohe använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga service. Om du fortsätter surfa på webbplatsen utan att ändra dina inställningar accepterar du att vi använder cookies.

   

Jag accepterar alla cookies